Zie uw tekorten door het kruis

Dan voegt Hij eraan toe: Hun zonden en hun wetteloze daden zal ik niet meer onthouden. (Hebreeën 10:17)

Toen ik een jonge christen was, las ik een blaadje getiteld “Dit was jouw leven”. Daar stond in dat God
als je in de hemel komt, je hele leven inclusief al je zonden, op een enorm videoscherm voor alle
engelen en andere heiligen zal worden herhaald!
Het idee dat God zo’n video van mijn leven maakte met de bedoeling om het te vertonen voor iedereen, deed me vreselijk slecht en veroordeeld voelen. Hoe kon ik ooit vrijmoedig in Gods aanwezigheid staan? En hoe moest ik mijn geliefden en christelijke vrienden in de hemel ontmoeten?
Ik was een nerveus wrak, doordat ik dacht dat God zo al mijn zonden vastlegde, totdat ik dit in de Bijbel las: Gelukkig de man aan wie de Here de zonden niet toerekent (Romeinen 4: 8). Halleluja! Ik sprong op van geluk toen ik ontdekte dat God mijn zonden niet optelde als een aanklacht tegen mij, en dat Hij me zo iets heeft gegeven dat heet: het niet-toerekenen van zonden!
De reden dat God onze zonden niet aan ons aanrekent, is dat Hij ze al in het lichaam van Zijn Zoon Jezus heeft aangerekend, toen Hij 2000 jaar geleden aan het kruis hing. En niet alleen dat, maar ook dat toen God Zijn Zoon voor onze zonden strafte, Hij ervoor zorgde dat de vloek van de wet op het lichaam van Jezus viel, totdat alles was volbracht. Dat is waarom we verlost zijn van de vloek van de wet (zie Galaten 3:13). Dat is de reden waarom God gerechtigheid toerekent in plaats van de zonde!
God wil dat we weten dat Hij onze zonden en wetteloze daden niet meer zal herinneren. De woorden “niet meer” in de originele Griekse tekst hebben een sterke dubbel-negatieve betekenis. Met andere woorden, God zegt: In geen geval zal ik ooit je zonden onthouden!
Omdat God zegt dat Hij je zonden niet meer zal onthouden, waarom onthoud jij ze nog steeds? Of ook, die van jouw partner of buurman? God wil niet dat je zonde-bewust maar rechtvaardigheid-bewust bent, omdat als je weet dat je rechtvaardig bent in Christus, het je kracht geeft om te heersen over de zonde en om te regeren in het leven (zie Romeinen 5:17, 6:14)!